Zásady ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

Správce osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( dále: „GDPR“) je Tomáš Kopr IČO: 75790661 se sídlem: Čápkova 942/ 9, 602 00, Brno – Veveří (dále: „správce“).

The administrator’s contact details are: e-mail: hello@3asyprint.com, address: Čápkova 942/ 9, 602 00, Brno – Veveří.

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzického, fyziologického, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Právním důvodem zpracování osobních údajů je:
– plnění smlouvy mezi Vámi a správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
– oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) dle k čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nebylo objednáno zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů údajů, není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit.

4. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:
– po dobu nezbytnou pro výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu vztah).
– po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let.
– po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemce osobních údajů

Příjemcem osobních údajů je pouze správce (provozovatel e-shopu) za účelem dodání zboží / služeb / provádění plateb na základě smlouvy. Také pro marketingové služby.

6. Vaše práva

– Za podmínek stanovených v GDPR máte právo přístupu ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
– právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování dle čl. 18 GDPR GDPR.
– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
– právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR a
– právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.
– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu či emailovou adresu správce uvedenou v čl. III těchto obchodních podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména: vysoce bezpečná hesla, antivirový program, šifrování pomocí HTTPS certifikátu.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby.

8. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých webových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 31.03.2023